ข่าว

บ้า นคนจน ถูก กว่าเ ช่า ออ ม สิน จับมือ ธ อ ส. ผ่อ น 1,700 บา ทต่ อเดื อน ให้สิ ทธิ์บัต รค นจนก่อน

ถูกกว่าเช่า ออมสิน จับมือ ธอส. ให้สิ ทธิ์บัตรคนจนก่อน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อน 1,700 บาทต่อเดือน กรมธนารักษ์ ดึงออมสิน-ธอส. ปล่อยกู้ด อกเบี้ยต่ำผู้มีรายได้น้อย

กรอบวงเ งิ นทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ผ่านโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้สิทธิ์บัตรคนจนก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท

โดยทางนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” วงเ งิ นรวม 4,000 ล้านบ าท เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ประชาช นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจ น
  2. ประชาช นที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บ าทต่อเดือน

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเป็นอันดับแรก ให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000-700,000 บ าทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปี หลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงิ นเดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี ดั งนั้u ถ้ากู้ซื้อบ้ านราคา 350,000 บ าท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาท

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles