ความเชื่อ

5 ปีนั กษัตรด ว งมาแร งขึ้นแท่ นเป็นเ ศร ษฐีเงินท อ งไหลมาแบบรัว เจริ ญก้าวห น้าทางก ารค้าข ายมีกิ นมีใช้ตลอดปี

5ปีนักษัตรด ว งมาแรงขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีเงินทองไหลมาแบบรัว เจริญก้าวหน้าทางการค้าขายมีกินมีใช้ตลอดปี

ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของด ว งนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมาก

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คงเ ล ยดูด ว งกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็คด ว ง

นักษัตรรุ่งเรืองที่ 1 ปีขาล

คนที่เกิดปีปีนักษัตรขาล เป็นปีทองรุ่งเรืองที่สุด และอยู่ในช่วงเวลาของ

การปลดหนี้สินที่มีอยู่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย กับการทำมา

ค้าขายแต่บอกได้เ ล ยว่าด ว งชะตาของคุณ จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่น ขยันตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต การกอบโกยเงินในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับ

ทรัพย์ แบบไม่ทันคาดคิดคาดฝันกันเ ล ยทีเดียวและด ว งการเงินของคุณ

ในปีนี้จะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดี

โชคเข้าข้างคุณให้แ ช ร์ด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ

นักษัตรรุ่งเรืองที่ 2 ปีมะเส็ง

คนที่เกิดปีนักษัตรมะเส็ง ปีนี้แม้จะเป็น ช่วงขาขึ้นมีรายรับมากกว่าราย

จ่ายแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจ

คิดมากได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระหนี้สินของคุณจะหมดไป ใน

ช่วงไม่เกินกลางปีนี้ ปัญหาเล็ก น้อย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้

ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจ หรือมีกิจการเป็น

ของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อยบอกเ ล ยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ทำ

อะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ อย่ างราบเรียบหากอ่า นแล้วดี โชคเข้า

ข้างขอให้เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข

ความรุ่งเรืองในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ

นักษัตรรุ่งเรืองที่ 3 ปีจอ

หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะตาจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระหนี้สิน ที่ไม่ต้อ

งบรรย ายมาก แต่ทว่าด ว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจ นได้มาอยู่เป็นในปี

นักษัตร ที่จะได้ปลดหนี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เ ล ย

การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการง า นของคุณ จะประสบความ

ไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวยถ้าอ่า นแล้วดี โชคเข้าข้างขอให้

เก็บด ว งนี้ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตสาธุ

นักษัตรรุ่งเรืองที่ 4 ปีชวด

ในช่วงที่ผ่านมานั้นดว งไม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่อຍ ไม่ค่อยประสบ

ความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเ ล ยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว ง

ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจ นถึงใน

ช่วงกลางปีจะหมดเคราะห์หมดโ ศ ก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด ว งจะ

ดีอย่ างมาก ยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองใน

ช่วงนี้ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับ

ประคอง ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าอ่า นแล้วดีโชคเข้าข้างขอ

ให้เก็บดว งนี้ไว้จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ

นักษัตรรุ่งเรืองที่ 5 ปีกุน

คนที่เกิดปีกุนนั้นค่อยข้างลำบากการทำง า นอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอบางครั้งถึ งกั บ ต้องอด

มื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่ด ว งชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปมี

เกณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ าง

สุจริต ซื่อตรง โชคชะตาจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด ว งของคุณ ดำเนินไป

พบกับ ความเจริญมั่งคั่งทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มี

เงินเก็บก็จะ เริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย และนอกจากจะได้ปลดหนี้แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเสี่ย งโชคเล็ก น้อย หากอ่ า นแล้วดี

โชคเข้าข้างขอให้เก็บดว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิต

คุณเทอญสาธุสาธุสาธุ เป็นจริงด้วยเถิด

ที่มา ruengded

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles