ข่าว

บัตรคนจ น 1,000 บาท 3 เดือน จะเข้าบัญชีเมื่อไหร่

เงินเยีย วย าบัตรคนจ น 1,000 บาท 3 เดือน จะเข้าบัญชีเมื่อไหร่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเ ยียวย าโ ค วิ ด  ให้กับผู้ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยสิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมนั้น รัฐบาลจะจ่ายย้อนหลังให้ซึ่งไ ม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่ผู้ที่ได้รับเงินเยี ยวย าจำนวน 3,000 บาท จะต้องไ ม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยีย วย าจากโครงการอื่นของรัฐ หรือเงินเยี ยวย า 5,000 บาท “เราไ ม่ทิ้งกัน”

ผู้ที่ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยี ยวย ามีทั้งสิ้น 1,164,222 คน รัฐบาลจะใช้งบประมาณรวม 3,492,666,000 บาท โดยผู้สิทธิ์ไ ม่ต้องลงทะเบียนใด ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ในบัตรคนจ นให้ทันที

วันนี้ 18 มิ.ย.63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง า นเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มที่จะได้รับเงินเยี ยว ย าบัตรสวัสดิการรัฐนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเ ป้าหมายทั้งหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งสิ้น 13.4 ล้านคน แบ่งออกเป็น

1 กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยี ยวย าของกระทรวงการคลังแล้ว จำนวน 5.69 ล้านคน (สัดส่วน 41%)

2 กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยีย วย าของกระทรวงเกษตรฯแล้ว จำนวน 3.54 ล้านคน (สัดส่วน 25%)

3 กลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยี ยวย าของกระทรวงพัฒนาสังคมฯแล้ว จำนวน 2.1 ล้านคน (สัดส่วน 16%)

4 กลุ่มเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวน 0.76 ล้านคน (สัดส่วน 6%)

5 กลุ่มที่ไ ม่ผ่านเกณฑ์การคั ดกรอง 0.5 ล้านคน (สัดส่วน 4%)

ดังนั้นจึงเหลือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้จำนวน 1.16 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ยังไ ม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากส่วนใหญ่ไ ม่ได้ประกอบอาชีพนั่นเอง

ที่มา TNNThailand

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

error: Content is protected !!