ข่าว

SCB ปล่อยกู้สำหรับฟรีแลนซ์ วงเงิ นสูงสุด 3 แสนบ าทไร้คนค้ำ

SCB เพิ่มโอก าสฟรีแลนซ์เข้าถึงแหล่งเงิ นทุน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มโอก าสเข้าถึงทางการเงิ นให้กับลู กค้ าอย่ างทั่วถึง

เปิด 4 ขั้นตอน ให้กลุ่มฟรีแลนซ์เข้าถึงแหล่งเ งินทุน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มโอก าสเข้าถึงทางการเ งิ นให้กับลู กค้ าอย่ างทั่วถึง

ล่ าสุดจับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ

(ฟรีแลนซ์) ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย

ร่วมสนับสนุนให้อาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ด้วยระบบ Digital Lending “สินเ ชื่อมณีทันใ จ เพื่อธุรกิจ” วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 300,000 บ าท

ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ไ ม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ไ ม่ต้องส่งเอกส ารเพิ่มเติม ซึ่งสินเชื่ อดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวล

เรื่องเงิ นลงทุนและสภาพคล่อง รวมถึงช่วยให้สามารถขย ายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภ าพ

สำหรับฟรีแลนซ์มืออาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Fastwork เป็นระยะเวลาไ ม่ต่ำกว่า 6 เดือน

และมีการเดิ นบั ญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่ อ งขั้นต่ำ 10,000 บ าท ในรอบ 3 เดือนล่าสุด

โดยมีน างสาวขวัญใ จ สงวนศักดิ์พิชัย ผู้อำนวยการ

Business Banking Digital Lending Ecosystem Partnership Management

ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายเจิด พิชิตกุล CEO และ Co-founder

บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ประก าศความร่วมมือ

ทั้งนี้ฟรีแลนซ์ที่สนใ จสามารถสมัคร “สินเ ชื่อมณีทันใ จ เพื่อธุรกิจ” ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1 ลงทะเ บี ยนสินเ ชื่อได้ที่ https://fastwork.co/partnership/scb-loan

2 ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภา ยใ น 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท

3 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY

4 ลู กค้ ากดยืนยันการขอสินเ ชื่อและรับเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

สอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลู กค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์

SCB SME Call Center โทร.0 2722 2222 และผ่านทางเว็บไซต์ https://scbsme.scb.co.th/ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

error: Content is protected !!